logo Star Counseling
Home Gesprekstherapie Dramatherapie Kunstzinnig Counselen Beeldtaal Contact
Transactionele analyse Neurolinguïstisch Programmeren Gezinstherapie Trainingen

Transactionele Analyse

Transactionele analyse (TA) betekent letterlijk: de analyse van transacties. Een transactie is een uitwisseling van contact tussen mensen.TA is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering en tevens een psychotherapeutische behandelmethode. In de TA wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling (transactie). Van daaruit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon en met de externe wereld, zoals een organisatie, een team of het gezin waar de persoon deel van uitmaakt. In de therapie ligt de nadruk op persoonlijke groei en verandering, gebaseerd op de uitgangspunten dat mensen meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is en dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nog altijd (onbewust) een rol speelt in ons leven in de omgang met onszelf en anderen. De TA kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen effectiever te maken en jezelf beter te leren begrijpen.
Wanneer mensen geconfronteerd worden met problemen waarvoor zij geen oplossing zien, vallen ze soms terug op oude overlevingsstrategieën. De therapeut werkt samen met de cliënt totdat deze oude vertrouwde - maar soms pijnlijke manieren van overleven - vervangen zijn en de cliënt nieuwe mogelijkheden ziet die beter passen.

Transactionele Analyse wordt o.a. gebruikt bij het oplossen van:transactionele analyse
 • Aanpassingsproblemen
 • Emotionele blokkades
 • Problemen met de energiehuishouding zoals bijv. burn-out
 • Faalangst
 • Levensproblematiek
 • Opvoedingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Angststoornissen
 • Emotieregulatiestoornissen
 • Trauma's
 • Verwerken van verlies
Theoretische achtergrond

De grondlegger van de Transactionele analyse was Eric Berne, een Canadese psychiater. In de jaren '50 van de vorige eeuw ontwikkelde hij deze theorie en psychotherapeutische behandelmethode. De TA is gebaseerd op een humanistische filosofie en handelt vanuit de volgende uitgangspunten:
 1. Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen te leven vanuit de grondhouding 'ik ben ok, jij bent ok'.
 2. Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en
  hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen.
 3. Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting aan hun eigen leven geven.
TA ego-toestanden
Mensen kunnen zich op verschillende manieren gedragen. Dit fenomeen wordt in de TA omschreven als ego-toestanden. De TA onderscheidt drie ego-toestanden: Ouder, Volwassene en Kind.
In Ouder herhaal je gedragingen, gedachten en gevoelens die je van ouderfiguren hebt overgenomen.
In Volwassene reageer je vanuit je huidige mogelijkheden adequaat op situaties.
In Kind herhaal je gedragingen, gedachten en gevoelens uit het verleden
Gedurende de dag wisselen we heel vaak van ego-toestand.


Verder gaat men er in de TA vanuit dat je een specifiek plan voor je leven maakt, te vergelijken met een toneelstuk: Onder invloed van geboden en verboden vanuit je ouders, omgaving en cultuur neem je als jong kind op basis van ervaringen besluiten die bepalend zijn voor de rest van je leven. Dit vindt plaats op onbewust niveau. Dit onbewuste levensplan wordt in de TA het script of levensscript genoemd. Het script bestaat uit overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld. Gezonde overtuigingen sterken je in het gelukkig en succesvol zijn, ongezonde overtuigingen maken dat je steeds vastloopt in patronen die beschadigend zijn. Behandeling is erop gericht samen met u uw script te analyseren en door middel van herbesluiten gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

In de TA worden vier existentiële levensposities onderscheiden:

+/+ Ik ben OK, jij bent OK De gezonde positie “We zijn beiden de moeite waard”
-/+ Ik ben niet OK, jij bent OK De hulpeloze positie “Jij kan alles, ik kan niets”
+/- Ik ben OK, jij bent niet OK De arrogante positie “Ik ben beter dan jij”
-/- Ik ben niet OK, jij bent niet OK De hopeloze positie Ik ben niks waard en jij ook niet”

Werkwijze

transactionele analyse

In een intakegesprek inventariseren we uw probleem. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt er een behandelcontract opgesteld. In dit behandelcontract staan de afspraken die we gemaakt hebben en de doelen waaraan we gaan werken. Het contract vormt de leidraad voor de therapie. In de therapie worden samen met u uw scriptbesluiten geanalyseerd en proberen we door besluiten tot gedragsverandering uw script om te buigen. Hierom worden uw doelen zo concreet mogelijk omschreven in het behandelcontract. De manieren waarop de doelen worden bereikt is per cliënt verschillend, iedereen is immers uniek.

Een therapietraject kan zowel kort- als langdurend zijn. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan bijvoorbeeld uit 10 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en uw omstandigheden. Ook hierin lever ik zorg op maat.Te allen tijde bent u baas over uw eigen traject. U bent degene die een traject aangaat en ook stopt. Hie
rbij ga ik uit van wederzijds respect en vertrouwen. Uw privacy is bij mij gewaarborgd door naleving van de wet op de privacy. Ik zal dan ook nooit persoonlijke of vertrouwelijke informatie opvragen of doorspelen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Neem
contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling