logo Star Counseling
Home Begeleiding PGB aanvragen trainingen Contact

Star Counseling biedt een aantal trainingen aan specifieke doelgroepen.

1. Psycho-educatie volgens de methode 'Ik ben speciaal'

Psycho-educatie Voor wie: Deze psycho-educatie is bedoeld voor alle kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, die behoefte hebben aan informatie over- en kennis van hun autisme en wat dit betekent voor hun functioneren in het dagelijks leven.
Duur van de psycho-educatie: 'Ik ben speciaal' wordt soepel aangepast en geïndividualiseerd afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de persoon met autisme. Bij het volledig doorwerken van het programma dient u te rekenen op 10 á 15 uur.
Aantal deelnemers: De training wordt vanuit Star Counseling individeel aangeboden.
Achtergrond van de psycho-educatie:  Eén van de belangrijkste methodieken 
waar "Ik ben speciaal' op gebaseerd is, is de socratische methode¹. In een socratisch gesprek stel je vragen aan de cliënt in plaats van antwoorden te geven, door het stellen van deze vragen komt de cliënt zelf tot inzichten op basis waarvan hij/zij zelfstandig beslissingen kan nemen. Hiermee zet je de cliënt in zijn/haar eigen kracht!
Doel van de psycho-educatie
: Een belangrijke doelstelling van psycho-educatie is informeren. Door informatie te verschaffen streef je ernaar bij de cliënt de kennis over de ziekte, handicap of stoornis te vergroten, maar ook de psychische en sociale gevolgen ervan in kaart te brengen en ermee om te leren gaan. Dit leidt dan tot betere acceptatie van de aandoening en een positiever zelfbeeld.

¹ 'Brein bedriegt - als autisme niet op autisme lijkt'  Peter Vermeulen (1999)

2. Vriendschapstraining
volgens de methode 'Vriendschap, Een GPS Op Mars'

Voor wie: Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren met autisme van 10 tot 16 jaar, die moeite hebben met het aangaan van sociale contacten en vriendschapsrelaties.
Duur van de training: Deze training wordt soepel aangepast en geïndividualiseerd afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de persoon met autisme. Bij het volledig doorwerken van het programma dient u te rekenen op ongeveer 10 sessies.
Aantal deelnemers: De training wordt vanuit Star Counseling individeel aangeboden.
Achtergrond van de training: Uit onderzoek is gebleken dat mensen met autisme vaak problemen hebben met het aangaan van vriendschappen.
Dit komt voort uit een aantal moeilijkheden die specifiek zijn voor mensen met autisme:
¤ Zij hebben over het algemeen weinig samenhang in hun denken.
¤ Zij hebben over het algemeen een zwakke 'Theory of Mind' die zorgt voor een
   moeilijke inschatting van
wat voor gedrag in welke situatie gepast is.
¤ Zij hebben vaak uitval op executieve functies en zijn daardoor minder of niet in
   staat tot
flexibel, strategisch plannen van acties voor het oplossen van problemen
   of het bereiken
van een toekomstig doel.
¤ Doordat zij prikkels op een andere manier waarnemen en verwerken, zullen ze op
   een
andere manier reageren en kunnen daardoor gedrag vertonen dat door
   anderen niet begrepen wordt.

¤
Zij hebben problemen met sociale interactie, doordat sociale regels niet intuïtief
   verworden worden, maar
allemaal aangeleerd moeten worden, is sociaal gedrag
   voor hen niet vanzelfsprekend

¤
Zij hebben moeite met symbolische taal, ook abstracte begrippen als ruimte, tijd
   en emoties worden
moeilijk begrepen en non-verbale communicatie wordt vaak
   gemist door geen tot minder oogcontact hierdoor stagneert de communicatie met
   anderen vaak of leidt dit tot onduidelijkheden en onbegrip.

Doel van de training
:
¤ Vergroten van kennis en inzichten in sociale situaties.
¤
Versterken van de sociale vaardigheden.
¤ Uitbreiding van het gedragsrepertorium.
¤ Aanleren van functionele vaardigheden.
¤ Vergroten van plezier in sociale situaties.
¤ Vergroten van zelfvertrouwen.
¤ Vermindering van spanningen in sociale situaties.

3. Sociale vaardigheidstraining
volgens de methode: 'Leer samen spelen met Tim en Flapoor'

sociale vaardigheidstraining Voor wie:Deze methode is bedoeld voor kinderen met sociale vaardigheidstekorten tussen de 6 en 10 jaar.
Duur van de training
: de training bestaat uit 15 sessies van 45 minuten.

Aantal deelnemers: de training wordt in groepsverband gegeven (6 - 10 kinderen).
Achtergrond van de training: Deze sociale vaardigheidstraining is geïnspireerd op de Amerikaan Goldstein. Hij ontwikkelde in de jaren 70 een kortdurende, directieve therapiemethode voor volwassenen met een laag ontwikkelingsniveau. De Goldstein-methode is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden via het systematisch toepassen van principes uit de leertheorie en gedragstherapie. De manier vaan aanleren van sociale vaardigheden bestaat uit vier stappen:
1. modeling: het afkijken van vaardig gedrag van een 'model'

2. Gedragsoefening: het oefenen van vaardig gedrag in de training

3. Bekrachtiging: een positieve reactie op het geoefende vaardige gedrag

4. Transfer training: het oefenen van het vaardige gedrag buiten de training.

Hierbij is het van belang dat ouders hun kind tijdens de periodes tussen de trainingssessies actief ondersteunen en helpen/stimuleren bij het maken van huiswerkopdrachten.

Ik geef deze training samen met een collega of -indien mogelijk- op scholen samen met een leerkracht van uw school die bereid is zich van tevoren in te lezen in deze methode.
Doel van de training:
¤ Het bevorderen van de sociale vaardigheden.
¤
Het vergroten van het zelfvertrouwen.

¤
Het aanleren van technieken om impulsen of emoties te beheersen.

¤ Het oefenen van nieuwe vaardigheden.
¤ Zich leren in de ander te verplaatsen (perspectief nemen).
¤ Het bevorderen van samenwerking.

4. Agressietraining
volgens de methode 'Haal de Grrr uit agressie'

Agressietraining Voor wie: Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren van 10 tot 14 jaar, die moeite hebben met agressieregulatie.
Duur van de training
: Deze training bestaat uit 9 sessies.

Aantal deelnemers
: De training wordt vanuit Star Counseling individeel of in gezinsverband aangeboden.

Doel van de training: Deze training biedt strategieën aan om met agressie om te gaan en te zoeken naar constructieve oplossingen. De cliënt leert d.m.v. inzicht, ervaring, oefening, het maken van een woedemeter en het aanleren van een stappenplan omgaan mijn zijn/haar boosheid/woede en leert deze beter te hanteren in sociale situaties. 

5. Faalangsttraining
volgens de methode 'Je bibbers de baas'

Faalangsttraining Voor wie: Deze faalangsttraining is bedoeld voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar (bovenbouw basisschool en onderbouw middelbare school).
Duur van de training
: de training bestaat uit 10 sessies.

Aantal deelnemers
: de training kan zowel individueel als in groepsverband (max. 6 kinderen)
gegeven worden.
Achtergrond van de training
: de training is gebaseerd op de cognitieve 
gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is erop gericht om niet functionerende opvattingen en denkfouten te corrigeren. In deze training gaan we uit van drie vormen van faalangst:
Cognitieve faalangst
: de angst om slechte leer- en denkprestaties te laten zien (angst voor negatieve beoordelingen.
Sociale faalangst: de angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door vrienden, klasgenoten, familie of andere groepen waar het kind bijhoort of wil behoren.
Motorische faalangst
: de angst om fouten te maken bij het uitvoeren van fysieke handelingen, waardoor het kind verkrampt door de angst om te mislukken.
Doel van de training
:

¤ Zelf je faalangstsignalen leren herkennen.
¤
Leren niet in paniek te raken bij angstoproepende situaties.
¤
Leren ontspannen.
¤
De vier basisgevoelens leren herkennen en benoemen.
¤
Inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
¤
Leren door zelfcontrole grip te krijgen op je eigen gedachtengang.
¤
Daarnaast zijn er voor ieder kind persoonlijke subdoelen.

6. Training bij angststoornissen volgens de methode 'Denken + Doen = Durven'

Voor wie: Deze training is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met een gediagnosticeerde angststoornis of overmatige angsten met de volgende kenmerken:
¤ Veel angst als de ouders weggaan.
¤ Bang om alleen te zijn of dingen alleen te doen.
¤ Veel piekeren over de toekomst.
¤ Bang voor ziektes en dood.
¤ Bang in contact met andere kinderen, bang om gepest te worden.
¤ Angst voor hoogtes, verkeer, dieren, behandeling bij dokter of tandarts.
¤ Bang om naar school te gaan of op school te blijven.
¤ Vermijden van verschillende situaties (school, vrienden, sporten of hobby's).
¤ Perfectionistisch, erg kritisch op zichzelf en eigen (school)werk.
¤ Fysieke klachten zonder lichamelijke oorzaak.
Duur van de training: 12 sessies, 2 oudersessies en een follow-up na een maand.
Aantal deelnemers: De training wordt vanuit Star Counseling individeel aangeboden.
Achtergrond van de training
: Deze training is gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een bewezen effectieve therapie voor de meeste angststoornissen in de kindertijd. Het is van belang dat de ouders ook bij de training betrokken worden, daarom is er naast het kennismakingsgesprek met ouders en kind ook een tweetal sessies met de ouder(s) waarin zij instructies krijgen voor het begeleiden van hun kind tijdens de training. Ook is er een apart werkboek voor ouders.

Doel van de training
:

¤ De angsten reduceren/laten verdwijnen
¤ Zelf je angstsignalen leren herkennen.
¤
Leren niet in paniek te raken bij angstoproepende situaties.
¤
Leren ontspannen.
¤ De vier basisgevoelens leren herkennen en benoemen.
¤
Inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
¤
Leren door zelfcontrole grip te krijgen op je eigen gedachtengang.
¤
Daarnaast zijn er voor ieder kind persoonlijke subdoelen.

Heeft u interesse in één van bovenstaande trainingen, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

        

                           

Star Counseling staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer: 32132654
AGB Praktijkcode: 90-015371


© - Star Counseling